Hebrew Pledge

שבועת עובדי בריאות הנפש למען העם הפלסטיני:

מבוא:

כאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש אנחנו שואפים לקדם את שלמותו ורווחתו של האדם.

במקביל, מטרתה של מדיניות הבריאות הציבורית שלנו צריכה להיות קידום רווחתה הנפשית של הקהילה. תנאים מקדמיים למטרה זו הינם צדק חברתי וקיום זכויות אדם אוניברסליות.

מסיבות אלו אנו מצטרפים לעם הפלסטיני בהתנגדותו לכיבוש הצבאי הישראלי. אנו מביעים התנגדות מיוחדת למדיניות הישראלית הגורמת לסבל פיסי ופסיכולוגי נרחב, וכוללת:

הרס מכוון וסיסטמטי של הכלכלה הפלסטינית, המנהל, תשתית הבריאות, מוסדות החינוך הפלסטיניים, ושל השלמות התרבותית הפלסטינית.

ערעור מכוון של לכידות החברה ויציבות המשפחה, שנדרשות כבסיס להתפתחות בריאה בילדות.

הפרה נרחבת של זכויות האדם, הכוללת תפיסת אדמות, הריסת בתים, חטיפות ומעצרים, חוקים גזעניים, השפלה, הרג ופציעה של אזרחים לא חמושים, ועינויים, כולל עינוי ילדים.

השבועה:

בסולידריות עם בני העם הפלסטיני, וכתמיכה בעמיתינו הפלסטינים העובדים תחת תנאים קיצוניים אלו, אנו נשבעים:

לא לגרום נזק” – לסרב לתמוך בפעילויות אשר מנרמלות את הכיבוש באופן ישיר או עקיף, ומצדיקות את הפעולות הישראליות.

לתמוך, ולהשתתף במידת האפשר, בפעולות של עדות, תיעוד ומחקר של התנסויותיהם של בני העם הפלסטיני.

לתמוך ביוזמות המעודדות את הקבוצות והארגונים המקצועיים אליהם אנומשתייכים לנקוט בעמדה מוסרית של סולידריות עם בני העם הפלסטיני.